Skip to content

Algemene voorwaarden

Op alle met CureConcern gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en hier te downloaden.

Voor onze trainingen en cursussen gelden hiernaast de volgende aanvullende voorwaarden:

Door CureConcern aangeboden cursussen en trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Niet-deelnemen aan een cursus of training op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk of per e-mail aan info@cureconcern.nl te geschieden.

Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van een reguliere training of cursus is 50% van de totaalprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

CureConcern heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan CureConcern betaalde bedrag.

Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen, mits dit minimaal 3 werkdagen voor de eerste trainingsdag aan CureConcern wordt gemeld. Bovendien kan dit alleen voor vervanging voor de gehele cursus. Het is zonder toestemming van CureConcern niet toegestaan verschillende personen te laten deelnemen aan de onderdelen van een training of cursus.

Alle door CureConcern opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.cureconcern.nl.

Bij niet-tijdige betaling kan CureConcern de betreffende deelnemer uitsluiten van de cursus of training. Bovendien is vertragingsrente verschuldigd en kunnen incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet-tijdig betaalde bedrag, in rekening worden gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.  CureConcern zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. In de privacy verklaring staat omschreven hoe CureConcern omgaat met de verstrekte gegevens door klanten en/of deelnemers.